• Polski
 • English

"Od 1995 roku do chwili obecnej w Uniwersytecie Szczecińskim była wydawana cykliczna publikacja pod tytułem Pedagogika Szkoły Wyższej. Dotychczas ukazały się trzydzieści dwa tomy. Zawierają one teksty, które relacjonują efekty  aktywności badawczej i rozwiązań praktycznych podejmowanych w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej."


"Nawiązując do tradycji i doświadczeń Seminarium, świadomi pułapek, proponujemy Czytelnikom i Autorom półrocznik (...) Naszą intencją jest stworzenie (...) forum debaty nad problemami uczelni wyższych."


"Zachęcamy (...) do krytycznego ruchu umysłowego, który wykraczać będzie ponad to, co Hans-Georg Gadamer nazywał  pragmatyczną mądrością, wyrażającą się przyzwyczajeniem i dopasowaniem do całości zinstytucjonalizowanych form istnienia, również istnienia akademickiego. Dla relacjonowania efektów tego ruchu udostępniamy łamy pisma. Liczymy na to, że w ten sposób Autorzy i redaktorzy będą mieli swój udział w tym, aby życie w akademii nie ograniczało się wyłącznie do troski o nabór, punkty, dotacje i projekty, ale by było życiem w ideach (Wilhelm Humboldt)."


Więcej...

Zasady recenzowania tekstów

 1. Każda publikacja recenzowana jest przez niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Teksty w językach obcych, autorów afiliowanych w instytucjach  zagranicznych, recenzują osoby posiadające zagraniczną afiliację.
 3. Autorzy i recenzenci nie  znają swoich tożsamości.
 4. Raz w roku podawana jest do publicznej wiadomości lista  współpracujących recenzentów.
 5. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Możliwe rekomendacje recenzenta:
  • przyjąć do druku w aktualnej postaci;
  • przyjąć do druku  pod warunkiem naniesienia poprawek;
  • przyjąć do druku pod warunkiem naniesienia poprawek i ponownego przedstawienia do recenzji;
  • nie przyjąć do druku.
 6. Kryteria oceny publikacji:
  • zgodność z profilem czasopisma;
  • nowatorstwo ujęcia zagadnienia;
  • uporządkowanie struktury tekstu;
  • wskazane podstawy teoretyczne;
  • jakość warsztatu badawczego;
  • odniesienie do aktualnej literatury przedmiotu;
  • poprawność stylistyczna, gramatyczna, edycyjna tekstu.

Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Formularz recenzji PSW