• Polski
 • English

"Od 1995 roku do chwili obecnej w Uniwersytecie Szczecińskim była wydawana cykliczna publikacja pod tytułem Pedagogika Szkoły Wyższej. Dotychczas ukazały się trzydzieści dwa tomy. Zawierają one teksty, które relacjonują efekty  aktywności badawczej i rozwiązań praktycznych podejmowanych w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej."


"Nawiązując do tradycji i doświadczeń Seminarium, świadomi pułapek, proponujemy Czytelnikom i Autorom półrocznik (...) Naszą intencją jest stworzenie (...) forum debaty nad problemami uczelni wyższych."


"Zachęcamy (...) do krytycznego ruchu umysłowego, który wykraczać będzie ponad to, co Hans-Georg Gadamer nazywał  pragmatyczną mądrością, wyrażającą się przyzwyczajeniem i dopasowaniem do całości zinstytucjonalizowanych form istnienia, również istnienia akademickiego. Dla relacjonowania efektów tego ruchu udostępniamy łamy pisma. Liczymy na to, że w ten sposób Autorzy i redaktorzy będą mieli swój udział w tym, aby życie w akademii nie ograniczało się wyłącznie do troski o nabór, punkty, dotacje i projekty, ale by było życiem w ideach (Wilhelm Humboldt)."


Więcej...

Wymogi formalne

 1. Artykuł powinien być zapisany jako dokument tekstowy Word z rozszerzeniem .doc i wysłany drogą elektroniczną na adres:

  psw@whus.pl

   

  lub pocztą tradycyjną na płycie CD wraz z wydrukiem na adres:

  „Pedagogika Szkoły Wyższej”, Uniwersytet Szczeciński,
  ul. Ogińskiego 16/17, 71–431 Szczecin

   

 2. Tekst powinien być zapisany w formacie A4, czcionką Times New Roman o następujących wielkościach i stylu:
  • tytuł – wyśrodkowany, czcionka 14, pogrubiona;
  • śródtytuły – wyśrodkowane, czcionka 12, pogrubiona (bez numeracji);
  • z lewej strony nad tytułem: imię i nazwisko autora, afiliacja – czcionka 12;
  • tekst podstawowy – czcionka 12;
  • marginesy – 2,5 cm;
  • odstępy między znakami – standardowe;
  • odstępy między wierszami – 1,5;
  • tytuły cytowanych prac – kursywa;
  • cytaty – w cudzysłowach;
  • wydzielenie tekstu – za pomocą pogrubienia (nie stosujemy podkreślenia);
  • przypisy – u dołu każdej strony, czcionka 10, odstęp między wierszami 1,0, numeracja ciągła;
  • przypis zawiera pierwszą literę imienia/imion autora, nazwisko, tytuł pozycji, wydawnictwo, miejsce i rok wydania i numer strony (wszystkie te dane oddzielone przecinkami, zakończone kropką); tytuły wydawnictw ciągłych w cudzysłowie, kursywa; odwołania do poprzednich przypisów: ibidem, op. cit., idem;
  • wypunktowania i wyliczenia powinny być jednolite dla całego tekstu.
  • imiona autorów cytowanych w tekstach – zamieszczone w pełnym brzmieniu.

   

 3. Do artykułu należy dołączyć słowa kluczowe i streszczenie (ok.5 zdań) w języku polskim i angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu (z podaniem imienia i nazwiska tłumacza).
 4. Artykuł powinien mieć objętość 0,5 arkusza wydawniczego, a więc 20 000 znaków.